M. J. S. Dewar, E. G. Zoebisch, E. F. Healy, & J. J. P. Stewart, J. Amer. Chem. Soc., 13, 3902 (1985).


Return