For PM3 calculations on heterocycle fragmentation, see V. A. Zubkov, S. E. Bogdanova, A. V. Yakimansky, & V. V. Kudryavtsev, Macromol. Theory Simul., 4, 209-20 (1995).


Return